TEACHING MEMBERS
 

Dr. Avik Kumar Sanyal

M.Sc, Ph.D

Details

 

Dr. Susmita Sanyal

M.Sc, Ph.D

Details

 

Dr. Sandip Bhattacharya

M.Sc, Ph.D

Details